Program Interreg V-A Poľská republika – Slovenská republika 2014 - 2020

Celková alokácia na operačný program:

154 988 723 EUR

Oprávnení žiadatelia:

samospráva, štátna správa, akademický sektor, neziskový sektor

Oprávnené územie:

Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

Prioritné osi:

  • Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
  • Trvalo udržateľná cezhraničná doprava
  • Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia

Riadiaci orgán:

Ministerstvo infraštruktúry a rozvoja Poľskej republiky

PDF súbory