Program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020

Celková alokácia na operačný program:

106 046 429 EUR

Oprávnení žiadatelia:

samospráva, štátna správa, akademický sektor, neziskový sektor

Oprávnené územie:

Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj

Prioritné osi:

  • Využívanie inovačného potenciálu
  • Kvalitné životné prostredie
  • Rozvoj miestnych iniciatív

Riadiaci orgán:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

PDF súbory