Program Interreg V-A Slovenská republika – Maďarská republika 2014 - 2020

Celková alokácia na operačný program:

155 808 987 EUR

Oprávnení žiadatelia:

samospráva, štátna správa, akademický sektor, neziskový sektor

Oprávnené územie:

Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj

Prioritné osi:

  • Príroda a kultúra
  • Podpora cezhraničnej mobility
  • Podpora udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti
  • Zlepšenie cezhraničnej kooperácie verejných inštitúcií a ľudí

Riadiaci orgán:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

PDF súbory