Program Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 - 2020

Celková alokácia na operačný program:

75 892 681 EUR

Oprávnení žiadatelia:

samospráva, štátna správa, akademický sektor, neziskový sektor

Oprávnené územie:

Bratislavský kraj, Trnavský kraj

Prioritné osi:

  • Príspevok k budovaniu znalostného cezhraničného regiónu
  • Podpora prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity
  • Podpora trvalo udržateľných riešení v doprave
  • Posilňovanie cezhraničnej spolupráce v správnej a inštitucionálnej oblasti

Riadiaci orgán:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

PDF súbory