Program rozvoja vidieka

Celková alokácia na operačný program:

2 078 982 018 EUR

Oprávnení žiadatelia:

podnikateľský sektor, samospráva

Oprávnené územie:

celé územie SR

Prioritné osi:

 • Prenos znalostí a informačné akcie
 • Poradenské služby, služby pomoci pri riadení poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre poľnohospodárske podniky
 • Investície do hmotného majetku
 • Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení
 • Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti
 • Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
 • Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov
 • Agroenvironmentálno-klimatické opatrenia
 • Ekologické poľnohospodárstvo
 • Platby v rámci sústavy Natura 2000 a podľa rámcovej smernice o vode
 • Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami
 • Dobré životné podmienky zvierat
 • Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov
 • Spolupráca
 • Podpora miestneho rozvoja v rámci iniciatívy LEADER (MRVK – miestny rozvoj vedený komunitou)

Riadiaci orgán:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

PDF súbory