Rámcový program EÚ Horizont 2020

Celková alokácia na operačný program:

77 028 300 000 EUR

Oprávnení žiadatelia:

podnikateľský sektor, akademický sektor

Oprávnené územie:

celé územie SR

Prioritné osi:

  • Excelentná veda
  • Vedúca úloha v priemysle
  • Spoločenské výzvy

PDF súbory