Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly

Spišská Nová Ves

Prijímateľ:

Jochman, s.r.o.

Názov projektu:

Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly

Operačný program:

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Opatrenie:

2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby a spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Výška NFP:

83 529 EUR

Termín realizácie:

03/2015 - 08/2015

Hlavné aktivity:

  • Zateplenie pevnej časti obvodovej konštrukcie, strechy a výmena okien
  • Rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho systému a plynofikácie
  • Rekonštrukcia a modernizácia systému osvetlenia objektov
Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly