Revitalizácia Hlavného námestia v obci Branč

Branč

Prijímateľ:

Obec Branč

Názov projektu:

Revitalizácia Hlavného námestia v obci Branč

Operačný program:

Regionálny operačný program

Opatrenie:

4.1 Regenerácia sídiel

Výška NFP:

948 081 EUR

Termín realizácie:

01/2011 - 06/2011

Hlavné aktivity:

  • Rekonštrukcia centrálneho verejného priestranstva

  • Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov

  • Rekonštrukcia verejného osvetlenia a autobusovej zastávky

  • Výsadba zelene, nový parkový mobiliár
Revitalizácia Hlavného námestia v obci Branč