Inovatívne technológie pre výrobu pekárenských výrobkov

Halič

Prijímateľ:

Pekáreň, s.r.o.

Názov projektu:

Inovatívne technológie pre výrobu pekárenských výrobkov

Operačný program:

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Opatrenie:

1.1 Inovácie a technologické transfery

Výška NFP:

402 400 EUR

Termín realizácie:

04/2014 - 12/2014

Hlavné aktivity:

  • Modernizácia technológií pekárenskej výroby
Inovatívne technológie pre výrobu pekárenských výrobkov