Modernizácia centra zobrazovacích metód Unikliniky kardinála Korca Prievidza

Prievidza

Prijímateľ:

UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť

Názov projektu:

Modernizácia centra zobrazovacích metód Unikliniky kardinála Korca Prievidza

Operačný program:

OP Zdravotníctvo

Opatrenie:

2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Výška NFP:

1 185 434 EUR

Termín realizácie:

09/2015 - 12/2015

Hlavné aktivity:

  • Nákup, dodávka a montáž zdravotníckych zariadení

Modernizácia centra zobrazovacích metód Unikliniky kardinála Korca Prievidza