Výrobné stredisko asfaltových a betónových zmesí

Trnava

Prijímateľ:

CS, s.r.o.

Názov projektu:

Výrobné stredisko asfaltových a betónových zmesí

Operačný program:

OP Výskum a inovácie

Opatrenie:

1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Výška NFP:

589 320 EUR

Termín realizácie:

02/2018 - 08/2019

Hlavné aktivity:

Hlavné aktivity:

  • Zakúpenie obaľovacej súpravy asfaltových zmesí
  • Zakúpenie miešačky betónových zmesí
Výrobné stredisko asfaltových a betónových zmesí