Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lehnice

Lehnice

Prijímateľ:

Obec Lehnice

Názov projektu:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lehnice

Operačný program:

Integrovaný regionálny operačný program

Opatrenie:

2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti

Výška NFP:

782 352 EUR

Termín realizácie:

07/2020 - 06/2021

Hlavné aktivity:

Hlavné aktivity:

  • Modernizácia a rekonštrukcia existujúceho objektu zdravotnej starostlivosti vrátane stavebných úprav (vnútorných aj vonkajších)
  • Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia
  • Dodávka zdravotníckej techniky, zariadení a vybavenia
  • Vybudovanie bezbariéroveho prístupu
  • Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lehnice