Aktuality

Zlepšenie organizácie trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry

10.08.2017

Dňa 08.08.2017 bola v rámci Operačného programu rybné hospodárstvo vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na zlepšenie organizácie trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry s kódom OPRH-MARKETING-5.1.1-A1-2017-01. (ďalej len „výzva“).

Na projekty v rámci tejto výzvy bolo zo zdrojov Európskej únie vyčlenených 225 000 EUR. Nakoľko sa jedná o otvorenú výzvu, hodnotenie bude prebiehať formou hodnotiacich kôl v termínoch:

 • Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola: 09.10.2017
 • Termín uzavretia druhého hodnotiaceho kola: 08.12.2017

Oprávnenými žiadateľmi sú:

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti akvakultúry (subjekty s podnikateľskou históriou v oblasti akvakultúry v čase predloženia ŽoNFP):

 • samostatne hospodáriaci roľníci
 • obchodné spoločnosti podnikajúce v zmysle Obchodného zákonníka
 • občianske združenia
 • štátne podniky

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov rybolovu a akvakultúry:

 • obchodné spoločnosti podnikajúce v zmysle Obchodného zákonníka
 • fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia

Oprávnené aktivity majú viesť k získaniu nových trhov a zlepšeniu marketingových podmienok. Podporená bude:

 1. Realizácia prieskumov trhu a trhových štúdií v rámci a mimo územia EÚ, územím mimo EÚ sa myslí územie krajín Európskeho hospodárskeho priestoru.
 2. Pasívna a/alebo aktívna účasť na výstavách (pasívna účasť - návštevník; aktívna účasť – vystavovateľ) v rámci aj mimo územia EÚ.
 3. Účasť na konferenciách/workshopoch súvisiacich s predmetom projektu, v rámci aj mimo územia EÚ.
 4. Zriadenie webovej stránky na propagáciu vlastných výrobkov akvakultúry.

Viac informácii o predmetných výzvach sa dozviete TU.