Aktuality

Zníženie dopadu pandémie COVID19 a podporu opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia

07.09.2020

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie ŽoNFP na zníženie dopadu pandémie COVID19 a podporu opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie.

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia:                          48 000 000 EUR
 • min. príspevok:                nie je stanovená
 • max. príspevok:               osobitne stanovená pre každého oprávneného žiadateľa zo zoznamu oprávnených subjektov

Termíny hodnotiacich kôl:

 • 18. septembra 2020
 • 2. októbra 2020
 • 16. októbra 2020
 • 30. októbra 2020
 • 13. novembra 2020
 • 27. novembra 2020
 • 11. decembra 2020
 • 31. decembra 2020

Oprávnení žiadatelia:

Oprávneným žiadateľom sú nemocnice - subjekty ústavnej zdravotnej starostlivosti v súlade so zákonom č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorých právna forma je:

 • príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR alebo iného ústredného orgánu štátnej správy,
 • rozpočtová organizácia a príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce,
 • právnická osoba,
 • nezisková organizácia.

Zoznam oprávnených subjektov s uvedením maximálnej výšky finančných prostriedkov, ktorú môžu žiadať, je prílohou výzvy.

Oprávnené aktivity:

Aktivity projektu musia byť plne v súlade s činnosťami zameranými na riešenie mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením pandémie COVID-19.

Typy aktivít:

 1. vybavenie zariadení zdravotníckeho systému pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečbu pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19,
 2. Vytváranie mobilných odberových miest a vybavenie ambulancií pre dospelých a ambulancií pre deti a dorast ako epidemiologických ambulancií,
 3. ochrana pracovníkov zdravotníckeho systému pred ochorením COVID-19, ochrana verejného zdravia.

Žiadateľ spolu so žiadosťou o NFP predkladá rozhodnutie o povolení na prevádzkovanie mobilného odberového miesta vydaného príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ak ním disponuje.

Oprávnené územie:

 • celé územie SR, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja, v súlade so zoznamom oprávnených subjektov, ktorý tvorí prílohu tohto zhrnutia

 

Všetky informácie k predmetnej výzve nájdete TU.