Aktuality

Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl_ŽoNFP

Novinky

Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl_ŽoNFP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl (ďalej len „výzva“). V rámci sa uplatňuje dvojkolový proces výberu. Po získaní hodnotiacej správy z prvého kola (kód výzvy IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9 - výzva na projektový zámer) je žiadateľ oprávnený zúčastniť sa druhého kola (žiadosť o NFP).

09.11.2018

Zobraziť článok
Využívanie inovačného potenciálu

Novinky

Využívanie inovačného potenciálu

V rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika bola vyhlásená nová výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorej predmetom je podpora zvýšenia relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce (ďalej len „výzva“).

07.11.2018

Zobraziť článok
Budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti pre projekty UMR

Novinky

Budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti pre projekty UMR

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo v poradí už tretiu výzvu na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti pre projekty udržateľného mestského rozvoja (ďalej len „výzva“).

29.10.2018

Zobraziť článok
Podpora pracovných miest

Novinky

Podpora pracovných miest

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlásila v rámci Operačného programu Ľudské zdroje výzvu, ktorej predmetom je podpora pracovných miest (ďalej len „výzva“).

23.10.2018

Zobraziť článok
Budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti_2. etapa

Novinky

Budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti_2. etapa

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti pre projekty s uplatnením schémy štátnej pomoci (ďalej len „výzva“).

17.10.2018

Zobraziť článok
Podpora inovácií v BSK

Novinky

Podpora inovácií v BSK

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja vo všetkých doménach RIS3 SK v Bratislavskom kraji (ďalej len „výzva“).

15.10.2018

Zobraziť článok