Aktuality

Podpora predchádzania vzniku BRKO

Novinky

Podpora predchádzania vzniku BRKO

Dňa 26.05.2017 bola v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23.

02.06.2017

Zobraziť článok
Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK

Novinky

Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 24.05.2017 otvorenú výzvu s názvom "Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK", na ktorú bolo zo zdrojov Európskej únie vyčlenených 10 000 000 EUR.

31.05.2017

Zobraziť článok
Modernizácia infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť

Novinky

Modernizácia infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) bola dňa 24.05.2017 vyhlásená nová výzva s kódom IROP-PO2-SC213-2017-20 zameraná na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti.

29.05.2017

Zobraziť článok
Podpora prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú

Novinky

Podpora prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) bola dňa 22.05.2017 vyhlásená nová výzva s kódom IROP-PO2-SC211-2017-17 zameraná na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení).

25.05.2017

Zobraziť článok
Nové výzvy v rámci OP EVS

Novinky

Nové výzvy v rámci OP EVS

V rámci Operačného programu Efektívna verejná správa vyhlásilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky dňa 12.05.2017 šesť výziev zameraných na tvorbu lepšej verejnej politiky a občiansku informovanosť a participáciu.

22.05.2017

Zobraziť článok
Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie

Novinky

Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlásila dňa 28.04.2017 otvorenú výzvu s názvom "Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie", na ktorú bolo zo zdrojov Európskej únie vyčlenených 10 000 000 EUR (3 mil. Eur na viac rozvinutý región, 7 mil. Eur na menej rozvinutý región).

10.05.2017

Zobraziť článok