Aktuality

COVID dotácia pre neziskové organizácie pôsobiace v kultúre

Novinky

COVID dotácia pre neziskové organizácie pôsobiace v kultúre

Na webovom sídle Ministerstva kultúry Slovenskej republiky boli zverejnené podrobnosti týkajúce sa plánovanej výzvy na COVID dotácie pre neziskové organizácie pôsobiace v kultúre. Pre žiadateľov bude k dispozícii aj dotačná kalkulačka, pomocou ktorej zistia, v akej výške majú na dotáciu nárok.

02.03.2021

Zobraziť článok
Dostupné bývanie s prvkami housing first

Novinky

Dostupné bývanie s prvkami housing first

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Dostupné bývanie s prvkami housing first, ktorej cieľom je poskytnúť ľuďom bez domova nájomné bývanie s podporou sociálneho poradenstva, prípadne ďalšej odbornej pomoci a eliminovať tak problémové oblasti súvisiace s bývaním.

24.02.2021

Zobraziť článok
Program obnovy dediny na rok 2021

Novinky

Program obnovy dediny na rok 2021

V rámci Programu obnovy dediny sprístupnila Slovenská agentúra životného prostredia v súlade so zákonom o Environmentálnom fonde a Špecifikáciou činností podpory formou dotácie pre rok 2021 webovú aplikáciu pre podávanie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021.

22.02.2021

Zobraziť článok
Podpora kultúry a kreatívneho priemyslu

Novinky

Podpora kultúry a kreatívneho priemyslu

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo koncom roka výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre mikro, malé a stredné podniky pôsobiace v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu.

08.01.2021

Zobraziť článok
Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry

Novinky

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry

Fond na podporu športu vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekty podpory športu spočívajúce vo výstavbe, rekonštrukcii a modernizácii športovej infraštruktúry, a to za účelom utvárania priaznivých a dlhodobo udržateľných podmienok nielen pre športovú reprezentáciu Slovenskej republiky, ale aj pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti vrátane zdravotne postihnutých občanov.

04.01.2021

Zobraziť článok
Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy

Novinky

Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo dňa 15.12.2020 výzvu na predkladanie žiadostí o projekt „Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy“ (ClimaInfo) č. 3, ktorej cieľom je prostredníctvom kombinácie mäkkých a tvrdých opatrení prispieť k zvýšeniu klimatickej gramotnosti jednotlivca, a to najmä popularizáciou najnovších vedeckých poznatkov, inovatívnych prístupov a osvedčených postupov o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy s ohľadom na praktické využitie v každodennom živote.

21.12.2020

Zobraziť článok