Aktuality

Európsky týždeň odborných zručností

Blog

Európsky týždeň odborných zručností

V dňoch od 5. novembra do 9. novembra 2018 sa opäť koná Európsky týždeň odborných zručností organizovaný Európskou komisiou, ktorého hlavné aktivity sa tentokrát presunú do Viedne.

07.11.2018

Zobraziť článok
Revízia OP VaI

Blog

Revízia OP VaI

Koncom septembra bolo zo strany Európskej komisie vydané rozhodnutie, ktorým bola schválená zmena Operačného programu Výskum a inovácie (ďalej len „OP VaI“). Zmena bola iniciovaná v nadväznosti na zrušenie finančného záväzku z roku 2014, ako aj s ohľadom na legislatívne zmeny, vývoj prostredia výskumu, vývoja a inovácií na Slovensku a tiež skúsenosti, ktoré vyplynuli z procesu implementácie tohto operačného programu.

05.11.2018

Zobraziť článok
Budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti pre projekty UMR

Novinky

Budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti pre projekty UMR

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo v poradí už tretiu výzvu na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti pre projekty udržateľného mestského rozvoja (ďalej len „výzva“).

29.10.2018

Zobraziť článok
Podpora pracovných miest

Novinky

Podpora pracovných miest

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlásila v rámci Operačného programu Ľudské zdroje výzvu, ktorej predmetom je podpora pracovných miest (ďalej len „výzva“).

23.10.2018

Zobraziť článok
Budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti_2. etapa

Novinky

Budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti_2. etapa

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti pre projekty s uplatnením schémy štátnej pomoci (ďalej len „výzva“).

17.10.2018

Zobraziť článok
Podpora inovácií v BSK

Novinky

Podpora inovácií v BSK

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja vo všetkých doménach RIS3 SK v Bratislavskom kraji (ďalej len „výzva“).

15.10.2018

Zobraziť článok