Aktuality

Podpora životného prostredia a rozvoja vidieka, turizmu, kultúry a športu v BSK

Novinky

Podpora životného prostredia a rozvoja vidieka, turizmu, kultúry a športu v BSK

V rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na rok 2019 boli v novembri schválené výzvy na poskytnutie dotácií, ktoré sú zamerané na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka, turizmu, kultúry a športu (ďalej len „výzvy“).

28.11.2018

Zobraziť článok
Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania

Novinky

Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Operačného programu Ľudské zdroje výzvu, ktorá je zameraná na podporu aktivít prispievajúcich k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese či k zlepšeniu školskej úspešnosti žiakov základných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „výzva“).

26.11.2018

Zobraziť článok
Zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách

Novinky

Zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje bola vyhlásená výzva, ktorej cieľom je zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, finančnej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziách (ďalej len „výzva“).

22.11.2018

Zobraziť článok
Podpora výskumno-vývojových kapacít v štyroch oblastiach

Novinky

Podpora výskumno-vývojových kapacít v štyroch oblastiach

Výskumná agentúra vyhlásila v rámci Operačného programu Výskum a inovácie dňa 16.11.2018 štyri výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu výskumno-vývojových kapacít v 4 doménach inteligentnej špecializácie.

20.11.2018

Zobraziť článok
Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení

Novinky

Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorá je zameraná na náhrady zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (ďalej len „výzva“).

19.11.2018

Zobraziť článok
Podpora výskumno-vývojových kapacít v oblasti Dopravných prostriedkov pre 21. storočie

Novinky

Podpora výskumno-vývojových kapacít v oblasti Dopravných prostriedkov pre 21. storočie

Výskumná agentúra vyhlásila v rámci Operačného programu Výskum a inovácie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorej predmetom je podpora výskumno-vývojových kapacít v oblasti Dopravných prostriedkov pre 21. storočie (ďalej len „výzva“).

15.11.2018

Zobraziť článok