Aktuality

Podpora kultúry a kreatívneho priemyslu

Novinky

Podpora kultúry a kreatívneho priemyslu

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo koncom roka výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre mikro, malé a stredné podniky pôsobiace v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu.

08.01.2021

Zobraziť článok
Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry

Novinky

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry

Fond na podporu športu vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekty podpory športu spočívajúce vo výstavbe, rekonštrukcii a modernizácii športovej infraštruktúry, a to za účelom utvárania priaznivých a dlhodobo udržateľných podmienok nielen pre športovú reprezentáciu Slovenskej republiky, ale aj pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti vrátane zdravotne postihnutých občanov.

04.01.2021

Zobraziť článok
Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy

Novinky

Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo dňa 15.12.2020 výzvu na predkladanie žiadostí o projekt „Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy“ (ClimaInfo) č. 3, ktorej cieľom je prostredníctvom kombinácie mäkkých a tvrdých opatrení prispieť k zvýšeniu klimatickej gramotnosti jednotlivca, a to najmä popularizáciou najnovších vedeckých poznatkov, inovatívnych prístupov a osvedčených postupov o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy s ohľadom na praktické využitie v každodennom živote.

21.12.2020

Zobraziť článok
Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni

Novinky

Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni

Ministerstvo zdravotníctva SR vyhlásilo dňa 10.12.2020 otvorenú výzvu v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorej predmetom je ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni.

15.12.2020

Zobraziť článok
Obnovme si svoj dom

Novinky

Obnovme si svoj dom

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiku uverejnilo na svojom webe výzvu na predkladanie žiadostí o podporu s názvom Obnovme si svoj dom na rok 2021, ktorej cieľom je podpora projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok, projektov prípravy a realizácie obnovy kultúrnej pamiatky, prípravy a realizácie reštaurovania kultúrnej pamiatky vrátane kultúrnej pamiatky v lokalite svetového kultúrneho dedičstva a projektov identifikácie, dokumentácie, prezentácie alebo využitia pamiatkového fondu v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.

08.12.2020

Zobraziť článok
Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry

Novinky

Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt: Znižovanie ekonomických dopadov v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19, ktorej cieľom je zníženie ekonomických dopadov na sektor kultúry a kreatívneho priemyslu. Žiadosť o dotáciu je potrebné podať do 2. decembra 2020 (vrátane) poštou, do alebo elektronicky cez www.slovensko.sk.

25.11.2020

Zobraziť článok