Aktuality

Nové výzvy na podporu akvakultúrnych prevádzok

Novinky

Nové výzvy na podporu akvakultúrnych prevádzok

Dňa 31.05.2017 bolo v rámci Operačného programu rybné hospodárstvo vyhlásených 8 nových výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraných na podporu akvakultúrnych prevádzok.

07.06.2017

Zobraziť článok
Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Novinky

Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Dňa 31.05.2017 bola v rámci Programu rozvoja vidieka vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom 22/PRV/2017, ktorej cieľom je podporiť investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

05.06.2017

Zobraziť článok
Podpora predchádzania vzniku BRKO

Novinky

Podpora predchádzania vzniku BRKO

Dňa 26.05.2017 bola v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23.

02.06.2017

Zobraziť článok
Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK

Novinky

Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 24.05.2017 otvorenú výzvu s názvom "Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK", na ktorú bolo zo zdrojov Európskej únie vyčlenených 10 000 000 EUR.

31.05.2017

Zobraziť článok
Modernizácia infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť

Novinky

Modernizácia infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) bola dňa 24.05.2017 vyhlásená nová výzva s kódom IROP-PO2-SC213-2017-20 zameraná na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti.

29.05.2017

Zobraziť článok
Podpora prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú

Novinky

Podpora prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) bola dňa 22.05.2017 vyhlásená nová výzva s kódom IROP-PO2-SC211-2017-17 zameraná na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení).

25.05.2017

Zobraziť článok