Aktuality

Podpora pracovných miest

Novinky

Podpora pracovných miest

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlásila v rámci Operačného programu Ľudské zdroje výzvu, ktorej predmetom je podpora pracovných miest (ďalej len „výzva“).

23.10.2018

Zobraziť článok
Budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti_2. etapa

Novinky

Budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti_2. etapa

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti pre projekty s uplatnením schémy štátnej pomoci (ďalej len „výzva“).

17.10.2018

Zobraziť článok
Podpora inovácií v BSK

Novinky

Podpora inovácií v BSK

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja vo všetkých doménach RIS3 SK v Bratislavskom kraji (ďalej len „výzva“).

15.10.2018

Zobraziť článok
Podpora výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020

Novinky

Podpora výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020

Dňa 8. októbra 2018 vyhlásila Výskumná agentúra výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020. V rámci tejto výzvy sa uplatňuje dvojkolový spôsob výberu a hodnotenia projektov, pričom za prvé kolo v rámci tejto výzvy je považované už realizované hodnotenie projektu/projektov v rámci programu Horizont 2020.

10.10.2018

Zobraziť článok
Výskum a vývoj na podporu obrany

Novinky

Výskum a vývoj na podporu obrany

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vyhlásilo koncom septembra výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekty výskumu a vývoja na podporu obrany štátu (ďalej len „výzva“), ktorej cieľom je zvýšiť účasť slovenských subjektov v budovaní domácej obrannej technologickej a priemyslovej základne a zvýšenie bezpečnosti dodávok výrobkov obranného priemyslu v čase krízových situácií a to prostredníctvom podpory realizácie projektov výskumu a vývoja na podporu obrany štátu.

08.10.2018

Zobraziť článok
Stimuly pre výskum a vývoj

Novinky

Stimuly pre výskum a vývoj

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 6a ods. 2 zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zverejnilo dňa 21. septembra 2018 Oznámenie o predkladaní žiadostí o stimuly pre výskum a vývoj vo forme dotácií zo štátneho rozpočtu vo forme stimulov na výskum a vývoj v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) zákona.

03.10.2018

Zobraziť článok