Aktuality

Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu

Novinky

Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu

V rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika bola dňa 16.1.2018 vyhlásená nová výzva na predkladanie projektov so zameraním na zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi (ďalej len „výzva“).

19.02.2018

Zobraziť článok
Výzva na podporu nemocníc

Novinky

Výzva na podporu nemocníc

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu bola dňa 15.1.2018 vyhlásená výzva, ktorej cieľom je modernizácia infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti.

14.02.2018

Zobraziť článok
Informácia k dopytovo-orientovaným výzvam IA MPSVR SR

Blog

Informácia k dopytovo-orientovaným výzvam IA MPSVR SR

Na žiadosť Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejňujeme dokument „Informácia k dopytovo-orientovaným výzvam IA MPSVR SR“, v ktorom sú uvedené aktualizované komplexné údaje k doteraz vyhláseným výzvam a zároveň indikatívny harmonogram výziev na rok 2018, s cieľom rozšírenia publicity uvedených informácií.

10.02.2018

Zobraziť článok
Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov

Novinky

Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov

V poradí už 38. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom predmetnej výzvy je podpora triedeného zberu komunálnych odpadov – pre podnikateľské subjekty podľa schémy štátnej pomoci (regionálna investičná pomoc).

09.02.2018

Zobraziť článok
Tri nové výzvy v rámci OP Kvalita životného prostredia

Novinky

Tri nové výzvy v rámci OP Kvalita životného prostredia

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia boli koncom roka vyhlásené tri nové výzvy. Ich podmienky, oprávnené aktivity a termínu hodnotiacich kôl sa dozviete v nasledujúcom texte.

05.02.2018

Zobraziť článok
Výzva zameraná na investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

Novinky

Výzva zameraná na investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

V rámci Operačného programu Program rozvoja vidieka bola vyhlásená nová výzva s kódom 26/PRV/2017, ktorej cieľom je podpora investícií do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov.

26.01.2018

Zobraziť článok