Aktuality

Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Novinky

Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu bola vyhlásená výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky uplatňuje dvojkolový proces výberu. Po získaní hodnotiacej správy z prvého kola (výzva na PZ) je žiadateľ oprávnený zúčastniť sa druhého kola (žiadosť o NFP).

25.01.2019

Zobraziť článok
Zníženie energetickej náročnosti

Novinky

Zníženie energetickej náročnosti

Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej predmetom je zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch (ďalej len „výzva“).

10.01.2019

Zobraziť článok
Podpora inteligentných inovácií v priemysle

Novinky

Podpora inteligentných inovácií v priemysle

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Operačného programu Výskum a inovácie koncom decembra 2018 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu inteligentných inovácií v priemysle (ďalej len „výzva“).

10.01.2019

Zobraziť článok
Podpora životného prostredia a rozvoja vidieka, turizmu, kultúry a športu v BSK

Novinky

Podpora životného prostredia a rozvoja vidieka, turizmu, kultúry a športu v BSK

V rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na rok 2019 boli v novembri schválené výzvy na poskytnutie dotácií, ktoré sú zamerané na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka, turizmu, kultúry a športu (ďalej len „výzvy“).

28.11.2018

Zobraziť článok
Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania

Novinky

Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Operačného programu Ľudské zdroje výzvu, ktorá je zameraná na podporu aktivít prispievajúcich k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese či k zlepšeniu školskej úspešnosti žiakov základných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „výzva“).

26.11.2018

Zobraziť článok
Zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách

Novinky

Zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje bola vyhlásená výzva, ktorej cieľom je zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, finančnej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziách (ďalej len „výzva“).

22.11.2018

Zobraziť článok