Aktuality

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Novinky

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC431-2018-48, ktorej cieľom je zníženie energetickej náročnosti verejných budov (ďalej len „výzva“).

04.02.2019

Zobraziť článok
Intenzifikácia a modernizácia existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody

Novinky

Intenzifikácia a modernizácia existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia bola vyhlásená v poradí už 47. výzva, ktorej cieľom je intenzifikácia a modernizácia existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody (ďalej len „výzva“).

31.01.2019

Zobraziť článok
Prepojenie vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe

Novinky

Prepojenie vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Operačného programu Ľudské zdroje výzvu, ktorej cieľom je podpora prepojenia vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe, a to prostredníctvom podpory tvorby profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov (ďalej len „výzva“).

28.01.2019

Zobraziť článok
Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Novinky

Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu bola vyhlásená výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky uplatňuje dvojkolový proces výberu. Po získaní hodnotiacej správy z prvého kola (výzva na PZ) je žiadateľ oprávnený zúčastniť sa druhého kola (žiadosť o NFP).

25.01.2019

Zobraziť článok
Zníženie energetickej náročnosti

Novinky

Zníženie energetickej náročnosti

Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej predmetom je zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch (ďalej len „výzva“).

10.01.2019

Zobraziť článok
Podpora inteligentných inovácií v priemysle

Novinky

Podpora inteligentných inovácií v priemysle

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Operačného programu Výskum a inovácie koncom decembra 2018 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu inteligentných inovácií v priemysle (ďalej len „výzva“).

10.01.2019

Zobraziť článok