Aktuality

Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa_ŽoNFP

Novinky

Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa_ŽoNFP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorej predmetom je podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni (ďalej len „výzva“).

13.11.2018

Zobraziť článok
Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl_ŽoNFP

Novinky

Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl_ŽoNFP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl (ďalej len „výzva“). V rámci sa uplatňuje dvojkolový proces výberu. Po získaní hodnotiacej správy z prvého kola (kód výzvy IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9 - výzva na projektový zámer) je žiadateľ oprávnený zúčastniť sa druhého kola (žiadosť o NFP).

09.11.2018

Zobraziť článok
Využívanie inovačného potenciálu

Novinky

Využívanie inovačného potenciálu

V rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika bola vyhlásená nová výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorej predmetom je podpora zvýšenia relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce (ďalej len „výzva“).

07.11.2018

Zobraziť článok
Európsky týždeň odborných zručností

Blog

Európsky týždeň odborných zručností

V dňoch od 5. novembra do 9. novembra 2018 sa opäť koná Európsky týždeň odborných zručností organizovaný Európskou komisiou, ktorého hlavné aktivity sa tentokrát presunú do Viedne.

07.11.2018

Zobraziť článok
Revízia OP VaI

Blog

Revízia OP VaI

Koncom septembra bolo zo strany Európskej komisie vydané rozhodnutie, ktorým bola schválená zmena Operačného programu Výskum a inovácie (ďalej len „OP VaI“). Zmena bola iniciovaná v nadväznosti na zrušenie finančného záväzku z roku 2014, ako aj s ohľadom na legislatívne zmeny, vývoj prostredia výskumu, vývoja a inovácií na Slovensku a tiež skúsenosti, ktoré vyplynuli z procesu implementácie tohto operačného programu.

05.11.2018

Zobraziť článok
Budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti pre projekty UMR

Novinky

Budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti pre projekty UMR

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo v poradí už tretiu výzvu na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti pre projekty udržateľného mestského rozvoja (ďalej len „výzva“).

29.10.2018

Zobraziť článok