Aktuality

Nová výzva na rozvoj spolupráce Slovenskej republiky a Českej republiky

Novinky

Nová výzva na rozvoj spolupráce Slovenskej republiky a Českej republiky

V rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika bola vyhlásená výzva, ktorá podporí zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam, tvorbu ucelených tematických produktov propagujúcich spoločné územie a zavádzanie služieb podporujúcich využívanie potenciálu cezhraničného územia. Projekty je možné predkladať do 28. februára 2023.

30.01.2023

Zobraziť článok
Podpora dekarbonizácie priemyslu

Novinky

Podpora dekarbonizácie priemyslu

Ministerstvo životného prostredia ako Vykonávateľ časti Plánu obnovy a odolnosti SR vyhlásilo koncom novembra výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameranú na zvýšenie dekarbonizácie priemyslu.

06.12.2022

Zobraziť článok
Služby v oblasti IT správy a podpory pre výkon verejnej moci

Novinky

Služby v oblasti IT správy a podpory pre výkon verejnej moci

V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP, ktorej cieľom je podporiť inovatívne riešenia podnikov, aby sa zabezpečilo zlepšenie využívania elektronických služieb verejnej správy, ich optimalizácia a zefektívnenie ich prevádzky. Zároveň je cieľom zlepšiť využívanie dát vo vlastníctve verejnej správy pre dodanie novej úžitkovej hodnoty pre občanov a podnikateľov.

25.11.2022

Zobraziť článok
Podpora inovácií a technologického transferu v podnikoch

Novinky

Podpora inovácií a technologického transferu v podnikoch

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inovácií a technologického transferu v podnikoch. Jej cieľom je poskytnúť podnikom podporu na obstaranie dlhodobého hmotného majetku za účelom realizácie inovačných opatrení v malých, stredných aj veľkých podnikoch, výsledkom ktorých bude inovácia produktu a/alebo procesu.

02.11.2022

Zobraziť článok
Podpora modernizácie a transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice

Novinky

Podpora modernizácie a transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako vykonávateľ v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov, ktorej cieľom je modernizácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu a transformácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu na zariadenia vyrábajúce biometán (biometánové stanice).

25.08.2022

Zobraziť článok
Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch

Novinky

Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila začiatkom augusta výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej cieľom je budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch.

23.08.2022

Zobraziť článok