Aktuality

Podpora modernizácie a transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice

Novinky

Podpora modernizácie a transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako vykonávateľ v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov, ktorej cieľom je modernizácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu a transformácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu na zariadenia vyrábajúce biometán (biometánové stanice).

25.08.2022

Zobraziť článok
Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch

Novinky

Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila začiatkom augusta výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej cieľom je budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch.

23.08.2022

Zobraziť článok
Rozšírenie siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Novinky

Rozšírenie siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti s názvom „Rozšírenie siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti“. Cieľom výzvy je zabezpečiť materiálno-technického vybavenie nových agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

10.08.2022

Zobraziť článok
Modernizácia informačných systémov

Novinky

Modernizácia informačných systémov

Koncom júla vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na modernizáciu informačných systémov.

03.08.2022

Zobraziť článok
Rozvoj zručností na podporu trhu práce

Novinky

Rozvoj zručností na podporu trhu práce

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje bola vyhlásená výzva, ktorej cieľom je podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 na základe rozvoja zručností osôb na obnovujúcom sa trhu práce, vrátane zručností prispievajúcich k prechodu na digitálnu ekonomiku a tiež zvýšenie odolnosti dotknutých zamestnancov a zamestnávateľov na zvládnutie podobných krízových situácií v budúcnosti.

09.06.2022

Zobraziť článok
Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu 2022

Novinky

Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu 2022

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2022/14, ktorej hlavným cieľom je zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu.

08.06.2022

Zobraziť článok