Aktuality

Budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti

Novinky

Budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu výzvu na projektové zámery za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „výzva“).

18.04.2018

Zobraziť článok
Podpora nízkouhlíkových stratégií

Novinky

Podpora nízkouhlíkových stratégií

Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila dňa 6.4.2018 v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC441-2018-39 zameranú na podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území (ďalej len „výzva“).

16.04.2018

Zobraziť článok
Podpora sociálnych služieb

Novinky

Podpora sociálnych služieb

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu bola dňa 4.4.2018 vyhlásená výzva na projektové zámery, ktorej cieľom je podpora poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni (ďalej len „výzva“).

10.04.2018

Zobraziť článok
Podpora cezhraničnej spolupráce Poľskej republiky – Slovenskej republiky

Novinky

Podpora cezhraničnej spolupráce Poľskej republiky – Slovenskej republiky

V rámci Operačného programu Interreg V-A Poľská republika – Slovenská republika boli dňa 5. marca 2018 vyhlásené dve výzvy na podporu cezhraničnej spolupráce. Obe výzvy budú uzavreté dňa 30. apríla 2018.

20.03.2018

Zobraziť článok
Podpora inteligentných inovácií

Novinky

Podpora inteligentných inovácií

Dňa 12.2.2018 vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Výskum a inovácie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu inteligentných inovácií v priemysle (ďalej len „výzva“).

22.02.2018

Zobraziť článok
Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu

Novinky

Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu

V rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika bola dňa 16.1.2018 vyhlásená nová výzva na predkladanie projektov so zameraním na zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi (ďalej len „výzva“).

19.02.2018

Zobraziť článok