Aktuality

Dve nové výzvy v rámci Operačného programu Interreg V-A SR – ČR

Novinky

Dve nové výzvy v rámci Operačného programu Interreg V-A SR – ČR

V rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika boli dňa 1.6.2018 vyhlásené dve nové výzvy na podporu cezhraničnej spolupráce, a to pre prioritnú os 2. Kvalitné životné prostredie (kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/07) a prioritnú os 3. Rozvoj miestnych iniciatív (kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/08).

06.06.2018

Zobraziť článok
Podpora teamingových výskumných centier

Novinky

Podpora teamingových výskumných centier

Výskumná agentúra vyhlásila dňa 27.4.2018 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja.

11.05.2018

Zobraziť článok
Podpora priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci dvoch domén

Novinky

Podpora priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci dvoch domén

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Operačného programu Výskum a inovácie dve výzvy na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie a v rámci domény Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel.

09.05.2018

Zobraziť článok
Podpora vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine

Novinky

Podpora vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia bola vyhlásená výzva, ktorej cieľom je podpora vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine, resp. v intraviláne obcí (ďalej len „výzva“).

02.05.2018

Zobraziť článok
Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti

Novinky

Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti

V rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarská republika bola vyhlásená výzva s kódom SKHU/1801, ktorej cieľom je vytvorenie nových integrovaných turistických oblastí s vlastnými výrobkami a značkou (ďalej len „výzva“).

27.04.2018

Zobraziť článok
Sociálne verejné obstarávanie

Novinky

Sociálne verejné obstarávanie

Od 1. mája 2018 nadobúda účinnosť schválený zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o sociálnej ekonomike“), ktorým sa mení aj zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

23.04.2018

Zobraziť článok