Aktuality

Podpora informačných programov o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy

Novinky

Podpora informačných programov o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na informačné programy (ďalej len „výzva“).

22.06.2018

Zobraziť článok
Podpora čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v základných školách

Novinky

Podpora čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v základných školách

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo začiatkom júna výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v základných školách (ďalej len „výzva“).

15.06.2018

Zobraziť článok
Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Novinky

Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia novú výzvu na podporu výstavby zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie, výroby a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd (ďalej len „výzva“).

12.06.2018

Zobraziť článok
Dve nové výzvy v rámci Operačného programu Interreg V-A SR – ČR

Novinky

Dve nové výzvy v rámci Operačného programu Interreg V-A SR – ČR

V rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika boli dňa 1.6.2018 vyhlásené dve nové výzvy na podporu cezhraničnej spolupráce, a to pre prioritnú os 2. Kvalitné životné prostredie (kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/07) a prioritnú os 3. Rozvoj miestnych iniciatív (kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/08).

06.06.2018

Zobraziť článok
Podpora teamingových výskumných centier

Novinky

Podpora teamingových výskumných centier

Výskumná agentúra vyhlásila dňa 27.4.2018 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja.

11.05.2018

Zobraziť článok
Podpora priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci dvoch domén

Novinky

Podpora priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci dvoch domén

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Operačného programu Výskum a inovácie dve výzvy na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie a v rámci domény Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel.

09.05.2018

Zobraziť článok