Aktuality

Podpora priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci dvoch domén

Novinky

Podpora priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci dvoch domén

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Operačného programu Výskum a inovácie dve výzvy na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie a v rámci domény Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel.

09.05.2018

Zobraziť článok
Podpora vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine

Novinky

Podpora vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia bola vyhlásená výzva, ktorej cieľom je podpora vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine, resp. v intraviláne obcí (ďalej len „výzva“).

02.05.2018

Zobraziť článok
Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti

Novinky

Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti

V rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarská republika bola vyhlásená výzva s kódom SKHU/1801, ktorej cieľom je vytvorenie nových integrovaných turistických oblastí s vlastnými výrobkami a značkou (ďalej len „výzva“).

27.04.2018

Zobraziť článok
Sociálne verejné obstarávanie

Novinky

Sociálne verejné obstarávanie

Od 1. mája 2018 nadobúda účinnosť schválený zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o sociálnej ekonomike“), ktorým sa mení aj zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

23.04.2018

Zobraziť článok
Budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti

Novinky

Budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu výzvu na projektové zámery za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „výzva“).

18.04.2018

Zobraziť článok
Podpora nízkouhlíkových stratégií

Novinky

Podpora nízkouhlíkových stratégií

Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila dňa 6.4.2018 v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC441-2018-39 zameranú na podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území (ďalej len „výzva“).

16.04.2018

Zobraziť článok