Aktuality

Tri nové výzvy z OPII

Novinky

Tri nové výzvy z OPII

V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra boli Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vyhlásené 3 nové výzvy na podporu malých zlepšení eGov služieb (kód OPII-2018/7/2-DOP), podporu manažmentu údajov inštitúcií verejnej správy (kód OPII-2018/7/3-DOP) a migráciu ISVS do IaaS (kód OPII-2018/7/4-DOP).

12.07.2018

Zobraziť článok
Podpora zapájania MSP do programov Európskej únie

Novinky

Podpora zapájania MSP do programov Európskej únie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Operačného programu Výskum a inovácie dve nové výzvy, ktorých cieľom je podpora zapájania malých a stredných podnikov do programov Európskej únie. Obe výzvy sú zamerané na subjekty, ktoré predložili projekt do SME Instrument (Fázy 1 alebo Fázy 2) v rámci programu Horizont 2020 v čase od 1.1.2015 a ich projekt nebol schválený.

04.07.2018

Zobraziť článok
Výstavba stokovej siete a čistiarní odpadových vôd

Novinky

Výstavba stokovej siete a čistiarní odpadových vôd

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorá podporí výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí s veľkokapacitnými zdrojmi podzemných vôd (ďalej len „výzva“).

25.06.2018

Zobraziť článok
Podpora informačných programov o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy

Novinky

Podpora informačných programov o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na informačné programy (ďalej len „výzva“).

22.06.2018

Zobraziť článok
Podpora čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v základných školách

Novinky

Podpora čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v základných školách

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo začiatkom júna výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v základných školách (ďalej len „výzva“).

15.06.2018

Zobraziť článok
Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Novinky

Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia novú výzvu na podporu výstavby zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie, výroby a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd (ďalej len „výzva“).

12.06.2018

Zobraziť článok