Aktuality

Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Novinky

Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia novú výzvu na podporu výstavby zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie, výroby a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd (ďalej len „výzva“).

12.06.2018

Zobraziť článok
Dve nové výzvy v rámci Operačného programu Interreg V-A SR – ČR

Novinky

Dve nové výzvy v rámci Operačného programu Interreg V-A SR – ČR

V rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika boli dňa 1.6.2018 vyhlásené dve nové výzvy na podporu cezhraničnej spolupráce, a to pre prioritnú os 2. Kvalitné životné prostredie (kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/07) a prioritnú os 3. Rozvoj miestnych iniciatív (kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/08).

06.06.2018

Zobraziť článok
Podpora teamingových výskumných centier

Novinky

Podpora teamingových výskumných centier

Výskumná agentúra vyhlásila dňa 27.4.2018 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja.

11.05.2018

Zobraziť článok
Podpora priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci dvoch domén

Novinky

Podpora priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci dvoch domén

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Operačného programu Výskum a inovácie dve výzvy na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie a v rámci domény Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel.

09.05.2018

Zobraziť článok
Podpora vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine

Novinky

Podpora vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia bola vyhlásená výzva, ktorej cieľom je podpora vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine, resp. v intraviláne obcí (ďalej len „výzva“).

02.05.2018

Zobraziť článok
Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti

Novinky

Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti

V rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarská republika bola vyhlásená výzva s kódom SKHU/1801, ktorej cieľom je vytvorenie nových integrovaných turistických oblastí s vlastnými výrobkami a značkou (ďalej len „výzva“).

27.04.2018

Zobraziť článok