Aktuality

Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK v roku 2021

Novinky

Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK v roku 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorej cieľom je zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí marginalizovaných rómskych komunít (MRK) poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK.

21.01.2022

Zobraziť článok
Migrácia ISVS do Cloudu

Novinky

Migrácia ISVS do Cloudu

Dňa 15.12.2021 vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá podporí migráciu ISVS do Cloudu.

19.01.2022

Zobraziť článok
Podpora zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk

Novinky

Podpora zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk

Ku koncu roka 2021 vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorej cieľom je podpora zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk.

17.01.2022

Zobraziť článok
Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v rámci Iniciatívy Catching-up Regions v Banskobystrickom samosprávnom kraji

Novinky

Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v rámci Iniciatívy Catching-up Regions v Banskobystrickom samosprávnom kraji

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo v decembri 2021 výzvu, ktorej cieľom je zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v rámci Iniciatívy Catching-up Regions v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

13.01.2022

Zobraziť článok
Podpora výskumno-vývojových aktivít jedinečných riešiteľských tímov nepodnikateľských výskumných organizácií a podnikov

Novinky

Podpora výskumno-vývojových aktivít jedinečných riešiteľských tímov nepodnikateľských výskumných organizácií a podnikov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo výzvu zameranú na podporu výskumno-vývojové aktivity jedinečných riešiteľských tímov nepodnikateľských výskumných organizácií a podnikov.

11.01.2022

Zobraziť článok
Podpora spolupráce medzi vysokými a strednými školami a súkromnými podnikmi

Novinky

Podpora spolupráce medzi vysokými a strednými školami a súkromnými podnikmi

Výskumná agentúra vyhlásila koncom novembra výzvu na podporu inštitucionálnej spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a súkromným sektorom, ktorá je financovaná z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a ktorej cieľom je podpora rozvoja spolupráce medzi vysokými školami, strednými školami a súkromnými podnikmi na Slovensku a v Nórsku.

20.12.2021

Zobraziť článok