Aktuality

Novinky

Verejné obstarávanie pre spoločnosť Pekná, s.r.o. - zriadenie priameho a neobmedzeného prístupu k súťažným podkladom - Filmová kamera s príslušenstvom

Verejný obstarávateľ poskytuje uchádzačom priamy a neobmedzený prístup k súťažným podkladom v rámci zákazky: Filmová kamera s príslušenstvom

17.06.2017

Zobraziť článok
Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie

Novinky

Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje bola dňa 09.06.2017 vyhlásená výzva zameraná na vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 (ďalej len „výzva“).

14.06.2017

Zobraziť článok
Komunitné centrá v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Novinky

Komunitné centrá v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje bola dňa 26.05.2017 vyhlásená výzva na výstavbu nových komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít a prestavbu objektov za účelom zriadenia a fungovania komunitných centier.

12.06.2017

Zobraziť článok
Nové výzvy na podporu akvakultúrnych prevádzok

Novinky

Nové výzvy na podporu akvakultúrnych prevádzok

Dňa 31.05.2017 bolo v rámci Operačného programu rybné hospodárstvo vyhlásených 8 nových výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraných na podporu akvakultúrnych prevádzok.

07.06.2017

Zobraziť článok
Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Novinky

Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Dňa 31.05.2017 bola v rámci Programu rozvoja vidieka vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom 22/PRV/2017, ktorej cieľom je podporiť investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

05.06.2017

Zobraziť článok
Podpora predchádzania vzniku BRKO

Novinky

Podpora predchádzania vzniku BRKO

Dňa 26.05.2017 bola v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23.

02.06.2017

Zobraziť článok