Aktuality

Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry – pozemné komunikácie

Novinky

Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry – pozemné komunikácie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej cieľom je podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry, konkrétne pozemných komunikácií.

30.11.2021

Zobraziť článok
Príprava projektov iniciatívy Catching-up Regions

Novinky

Príprava projektov iniciatívy Catching-up Regions

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu bola dňa 16.11.2021 vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej cieľom je podpora prípravy projektov iniciatívy Catching-up Regions.

26.11.2021

Zobraziť článok
Triedený zber komunálnych odpadov

Novinky

Triedený zber komunálnych odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia už 72. výzvu v poradí, ktorej predmetom je podpora triedeného zberu komunálnych odpadov.

23.11.2021

Zobraziť článok
Podpora programov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve pre deti z marginalizovaných rómskych komunít vo veku 0 až 3 roky a s tým súvisiacim rozvojom rodičovských kompetencií

Novinky

Podpora programov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve pre deti z marginalizovaných rómskych komunít vo veku 0 až 3 roky a s tým súvisiacim rozvojom rodičovských kompetencií

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí po poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej cieľom je podpora programov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve pre deti z marginalizovaných rómskych komunít vo veku 0 až 3 roky a s tým súvisiacim rozvojom rodičovských kompetencií.

11.11.2021

Zobraziť článok
Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 2

Novinky

Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 2

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlásilo koncom októbra výzvu na predkladanie žiadostí po poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej hlavnou úlohou je zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením.

08.11.2021

Zobraziť článok
Podpora poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni

Novinky

Podpora poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu, ktorej cieľom je podpora poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni.

26.10.2021

Zobraziť článok