Aktuality

Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 2

Novinky

Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 2

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlásilo koncom októbra výzvu na predkladanie žiadostí po poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej hlavnou úlohou je zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením.

08.11.2021

Zobraziť článok
Podpora poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni

Novinky

Podpora poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu, ktorej cieľom je podpora poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni.

26.10.2021

Zobraziť článok
Zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania v rámci iniciatívy Catchig up – Regions

Novinky

Zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania v rámci iniciatívy Catchig up – Regions

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania v rámci iniciatívy Catching up - Regions.

21.10.2021

Zobraziť článok
Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy_2021

Novinky

Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy_2021

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu aj ďalšiu výzvu, vďaka ktorej budú mať žiadatelia možnosť zvýšiť atraktivitu a konkurencieschopnosť verejnej osobnej dopravy.

18.10.2021

Zobraziť článok
Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

Novinky

Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu výzvu, ktorej cieľom je zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.

14.10.2021

Zobraziť článok
Inovačné poukážky

Blog

Inovačné poukážky

Podnikatelia so sídlom v Slovenskej republike, okrem Banskobystrického samosprávneho kraja, budú mať od 6.10.2021 počas jedného mesiaca možnosť zapojiť sa do národného projektu inovujme.sk a požiadať o poskytnutie inovačnej poukážky.

05.10.2021

Zobraziť článok