Aktuality

Podpora zapájania MSP do programov Európskej únie

Novinky

Podpora zapájania MSP do programov Európskej únie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Operačného programu Výskum a inovácie dve nové výzvy, ktorých cieľom je podpora zapájania malých a stredných podnikov do programov Európskej únie. Obe výzvy sú zamerané na subjekty, ktoré predložili projekt do SME Instrument (Fázy 1 alebo Fázy 2) v rámci programu Horizont 2020 v čase od 1.1.2015 a ich projekt nebol schválený.

04.07.2018

Zobraziť článok
Výstavba stokovej siete a čistiarní odpadových vôd

Novinky

Výstavba stokovej siete a čistiarní odpadových vôd

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorá podporí výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí s veľkokapacitnými zdrojmi podzemných vôd (ďalej len „výzva“).

25.06.2018

Zobraziť článok
Podpora informačných programov o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy

Novinky

Podpora informačných programov o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na informačné programy (ďalej len „výzva“).

22.06.2018

Zobraziť článok
Podpora čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v základných školách

Novinky

Podpora čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v základných školách

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo začiatkom júna výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v základných školách (ďalej len „výzva“).

15.06.2018

Zobraziť článok
Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Novinky

Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia novú výzvu na podporu výstavby zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie, výroby a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd (ďalej len „výzva“).

12.06.2018

Zobraziť článok
Dve nové výzvy v rámci Operačného programu Interreg V-A SR – ČR

Novinky

Dve nové výzvy v rámci Operačného programu Interreg V-A SR – ČR

V rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika boli dňa 1.6.2018 vyhlásené dve nové výzvy na podporu cezhraničnej spolupráce, a to pre prioritnú os 2. Kvalitné životné prostredie (kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/07) a prioritnú os 3. Rozvoj miestnych iniciatív (kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/08).

06.06.2018

Zobraziť článok