Aktuality

Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni

Novinky

Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu výzvu na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni (ďalej len „výzva“).

27.07.2018

Zobraziť článok
Podpora opatrovateľskej služby

Novinky

Podpora opatrovateľskej služby

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlásila Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu opatrovateľskej služby (ďalej len „výzva“).

23.07.2018

Zobraziť článok
Podpora poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Novinky

Podpora poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Dňa 27.6.2018 vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni (ďalej len „výzva“).

13.07.2018

Zobraziť článok
Tri nové výzvy z OPII

Novinky

Tri nové výzvy z OPII

V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra boli Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vyhlásené 3 nové výzvy na podporu malých zlepšení eGov služieb (kód OPII-2018/7/2-DOP), podporu manažmentu údajov inštitúcií verejnej správy (kód OPII-2018/7/3-DOP) a migráciu ISVS do IaaS (kód OPII-2018/7/4-DOP).

12.07.2018

Zobraziť článok
Podpora zapájania MSP do programov Európskej únie

Novinky

Podpora zapájania MSP do programov Európskej únie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Operačného programu Výskum a inovácie dve nové výzvy, ktorých cieľom je podpora zapájania malých a stredných podnikov do programov Európskej únie. Obe výzvy sú zamerané na subjekty, ktoré predložili projekt do SME Instrument (Fázy 1 alebo Fázy 2) v rámci programu Horizont 2020 v čase od 1.1.2015 a ich projekt nebol schválený.

04.07.2018

Zobraziť článok
Výstavba stokovej siete a čistiarní odpadových vôd

Novinky

Výstavba stokovej siete a čistiarní odpadových vôd

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorá podporí výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí s veľkokapacitnými zdrojmi podzemných vôd (ďalej len „výzva“).

25.06.2018

Zobraziť článok