Aktuality

Podpora budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy

Novinky

Podpora budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy

V rámci OP Kvalita životného prostredia vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy.

24.05.2021

Zobraziť článok
Podpora projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence)

Novinky

Podpora projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence)

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo dve výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zamerané na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence). Výskumno – vývojové projekty mohli predmetnú známku získať vzhľadom na ich technologickú inovatívnosť v rámci nástroja EIC Accelerator Pilot programu Horizont 2020.

06.05.2021

Zobraziť článok
Synergická podpora projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc

Novinky

Synergická podpora projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo dňa 28.4.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc.

30.04.2021

Zobraziť článok
Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách

Novinky

Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje uverejnilo vyzvanie na predkladanie ŽoNFP, ktorého cieľom je podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách.

14.04.2021

Zobraziť článok
Podpora on-line bilaterálnych iniciatív medzi Slovenskom a Nórskom

Novinky

Podpora on-line bilaterálnych iniciatív medzi Slovenskom a Nórskom

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Národný kontaktný bod vyhlásil otvorenú výzvu pre on-line bilaterálne iniciatívy medzi Slovenskom a Nórskom. Výzva je vyhlásená v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy, ktorého cieľom je podporiť iniciatívy, ktoré smerujú k posilneniu bilaterálnych vzťahov, k zlepšeniu spolupráce, spoločného poznania a porozumenia medzi Slovenskom a Nórskom vo vybraných oblastiach podpory.

06.04.2021

Zobraziť článok
Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

Novinky

Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo koncom marca výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach.

01.04.2021

Zobraziť článok